Privacy Policy

Laatste update: 24 mei 2018


Privacy Policy of Bescherming persoonsgegevens


Met ingang van 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze regelgeving versterkt de bescherming van persoonlijk data en privacy voor alle personen binnen de Europese Unie. De website https://weekendbeleggen.nl is waar nodig aangepast aan deze wetgeving.


WeekendBeleggers b.v. neemt de privacy policy van persoonsgegevens zeer serieus. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van de wekelijkse nieuwsbrief, facturen voor (proef)abonnementen (incl. E-book), kerstattenties en voor betalende klanten en de maandelijkse nieuwsbrief voor overige belangstellenden.


Daarnaast kunnen uw gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.


Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens.


Wij onderschrijven bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Voor de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen u en Ons (bijvoorbeeld bij abonnementen en proefabonnementen);
  • Om u te kunnen informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen communicatie in het kader van loyaliteitsacties (bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven);
  • Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van onze website);
  • Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.

Wij selecteren onze partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Met Virtueel Present is en met Paypro worden verwerkingsovereenkomst afgesloten. Helaas kunnen wij met inachtneming van het voorgenoemde geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.


Indien wij persoonsgegevens verwerken ten einde u te interesseren voor onze producten en diensten, kunt u hiertegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. Wij zullen deze verwerking dan terstond beëindigen. Uw verzoeken en verzet dient u te sturen aan: contact@weekendbeleggen.nl


De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacy regels.


Ter aanvulling

De Website van Weekendbeleggers bv en Persoonsgegevens

Weekendbeleggers bv is de beheerder van de website www.Weekendbeleggers.nl (de “Website”). Uw persoonsgegevens worden door Weekendbeleggers bv gebruikt om u de op de Website aangeboden informatie, producten en/of diensten te leveren en om u in de gelegenheid te stellen actief van onze website gebruik te maken.


Vanzelfsprekend respecteren en waarborgen we hierbij uw privacy door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.  Emails van klanten aan WeekendBeleggers b.v. en reacties worden maximaal 7 jaar bewaard en daarna van de server verwijderd. Dit is bedoeld om klanten te kunnen coachen waarbij het voor WB handig te weten welke vragen eerder zijn behandeld.


Daarnaast geeft de wet aan dat de bedrijfsvoering 7 jaar moet worden bewaard.

Hieronder is het volgende uiteengezet:

• Wanneer persoonsgegevens worden verstrekt;

• Welke persoonsgegevens door Weekendbeleggers bv worden verwerkt;

• Met welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt;

• Beveiligingsmaatregelen omtrent persoonsgegevens;

• Wat uw rechten zijn ten aanzien van uw persoonsgegevens;

• Op welke wijze deze rechten kunnen worden uitgeoefend

 

Wanneer worden persoonsgegevens verstrekt?

In principe hoeft u zich niet te registreren bij Weekendbeleggers bv als u een bezoek brengt aan de Website. Indien u van bepaalde diensten gebruik wenst te maken, zoals het ontvangen van een publicatie, dient u zich wel bij Weekendbeleggers bv te registreren. Weekendbeleggers bv zal in dat geval vragen om bepaalde gegevens te verstrekken.


Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Welke persoonsgegevens u dient te verstrekken is afhankelijk van de dienst waarvan u gebruik wilt maken. Het kan daarbij onder andere gaan om uw naam, e-mailadres en huisadres.

Van de cliënten verzamelt Weekendbeleggers bv de navolgende persoonlijke gegevens voor de gratis nieuwsbrief: naam en e-mailadres. Wanneer een belangstellenden zich heeft uitgeschreven voor deze maandnieuwsbrief wordt deze na enige tijd uit deze database verwijderd.

 

Voor de gratis maandelijkse nieuwsbrief worden de volgende gegevens verwerkt: Emailadres, voornaam, achternaam.

Van de betalende abonnees verzamelt Weekendbeleggers bv de navolgende persoonlijke gegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, land, e-mailadres, telefoonnummer.

Deze gegevens heeft Weekendbeleggers bv nodig om u de verschillende diensten aan te kunnen bieden, waaronder het factureren (via https://www.paypro.nl) en verzenden van de wekelijkse e-mailberichten en overige mailings waaronder maandelijkse nieuwsbrieven (via https://mailchimp.com).


Weekendbeleggers bv zal deze gegevens niet ter beschikking stellen aan derden. In beginsel worden niet meer gegevens vastgelegd dan noodzakelijk voor een bepaalde service.


Doeleinden van de gegevensverwerking

Weekendbeleggers bv verwerkt de persoonsgegevens om gebruikers, die gebruikmaken van de op of via de Website aangeboden informatie, producten en/of diensten, in de gelegenheid te stellen om actief van de Website gebruik te kunnen maken, rekening houdend met persoonlijke voorkeuren en interesses van gebruikers en de op of via de Website aangeboden informatie, producten en/of diensten aan hen te kunnen leveren. De gegevens worden in overeenstemming met de wet, op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor Weekendbeleggers bv deze heeft verkregen. Naast het bovengenoemde verwerkt Weekendbeleggers bv uw persoonsgegevens met de hierna volgende doeleinden.


Profiling

Weekendbeleggers bv houdt bij welke onderwerpen of toepassingen gebruikers interesseren door, onder andere, na te gaan welke onderwerpen op de Website het meest frequent bezocht worden. Deze gegevens worden op geaggregeerde en anonieme basis verwerkt voor gebruik door Weekendbeleggers bv. Zij zijn het beste te vergelijken met kijk- en luistercijfers op televisie en radio. U kunt hierbij bijvoorbeeld ook denken aan vergelijkende onderzoeksgegevens, zoals “gebruikers die artikelen over vermogensbeheer lezen zijn vaak ook geïnteresseerd in koersinformatie”. Op basis van deze gegevens worden bepaalde profielschetsen geformuleerd, waardoor Weekendbeleggers bv het beste kan nagaan welke onderwerpen van de Website het meest interessant worden gevonden door de gebruikers en welke groepen van gebruikers de Website het meest raadplegen, waardoor Weekendbeleggers bv de Website kan verbeteren en uitbreiden en de Website beter op de interesses van gebruikers kan toespitsen. Aangezien de gegevens die voor dit doel worden verwerkt, geanonimiseerd worden, is er, na anonimiseren, geen sprake van persoonsgegevens. Uw privacy blijft dus gewaarborgd.


Marketingdoeleinden

Indien u via de Website gebruikmaakt van op of via de Website aangeboden informatie, producten en/of diensten waarvoor u zich dient te registreren bij Weekendbeleggers bv, kan Weekendbeleggers bv u soms informatie toesturen over andere producten en/of diensten van Weekendbeleggers bv die interessant voor u zouden kunnen zijn. U heeft altijd het recht om Weekendbeleggers bv te verzoeken te stoppen met het toesturen van dergelijke informatie door een bericht te sturen naar contact@weekendbeleggen.nl .In geen geval zal Weekendbeleggers bv uw persoonsgegevens aan derden verstrekken voor hun marketingactiviteiten zonder uw expliciete toestemming.


Beveiligingsmaatregelen omtrent persoonsgegevens

Weekendbeleggers bv draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.


Rechten met betrekking tot gegevens

De gebruiker heeft het recht informatie met betrekking tot zijn of haar door ons verwerkte persoonsgegevens op te vragen en kan vervolgens:

• Deze gegevens aanvullen;

• Deze gegevens verbeteren;

• Deze gegevens laten verwijderen;

• Deze gegevens laten afschermen;


indien deze feitelijk onjuist zijn voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.


Wijze waarop deze rechten kunnen worden uitgeoefend

Indien u gebruik wilt maken van deze rechten of andere vragen hebt met betrekking tot het privacybeleid, kunt u een e-mail richten aan Weekendbeleggers bv. Het e-mail adres is contact@weekendbeleggen.nl


Weekendbeleggers bv behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze internetsite worden gepubliceerd.