Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Laatste wijziging: 30 december  2023

Weekendbeleggers B.V. 


Artikel 1 Definities en begrippen
In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande begrippen uitgelegd als volgt:
1.1 Naam:  Weekendbeleggers B.V. (voor de leesbaarheid wordt in deze algemene voorwaarden gesproken over “WB”), gevestigd en kantoorhoudende in Amersfoort, Nederland en Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel voor Gooi- en Eemland onder nummer: 32121499


1.2 Aanbieding:  Elk prijsaanbod dat WB doet door middel van publicatie op https://weekendbeleggen.nl/ of op welke andere wijze dan ook, dat niet specifiek bedoeld is voor een bepaalde Abonnee en dat door middel van aanmelding op Internet geaccepteerd kan worden.


1.3 Abonnee:  De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie WB een abonnement overeenkomst sluit.


1.4 Abonnementsovereenkomst:  Iedere overeenkomst tussen WB en een Abonnee, die de Abonnee recht geeft om gedurende de contractduur toegang te krijgen tot de gehele of een gedeelte van de website https://weekendbeleggen.nl/.
Op deze site wordt door WB op periodieke basis (in beginsel wekelijks) algemene beleggingsinformatie verstrekt over index opties op basis van technische analyse. Een belangrijk deel van deze informatie wordt geleverd door een indicator en een Excel Dashboard om de optie uitoefenprijzen te berekenen.


1.5 Aandeel: Een aandeel is een bewijs van deelname in het kapitaal van een vennootschap. WB handelt sinds april 2016 niet meer in aandelen en handelt niet meer in Turbo's. 


1.6 Beleggingsfonds: Instelling die geld van derden belegt in aandelen of andere vermogenswaarden. De deelnemer kan hierbij al voor een gering bedrag profiteren van risicospreiding en deskundig beheer. WB handelt sinds april 2016 niet meer in beleggingsfondsen.


1.7 Index Een gemiddelde van prijzen, een verhoudingsgetal dat iets vertelt over een bepaalde grootheid sinds een bepaald basistijdstip. De stand van de index is afhankelijk van het aantal, de soort en het gewicht van de componenten (bijvoorbeeld: aandelen, obligaties, onroerend goed, kosten van levensonderhoud) die de index bepalen. Een voorbeeld is de Amsterdam Exchanges Index (AEX), de belangrijkste graadmeter, bestaande uit de 25 belangrijkste fondsen. WB handelt sinds april 2012 alleen nog maar in AEX index maandopties.


1.8 Hefboomproducten:  Het belangrijkste kenmerk van een hefboomproduct, is dat een kleine koersstijging van de onderliggende waarde vaak resulteert in een grotere koersstijging van het hefboomproduct. Bekende hefboomproducten zijn opties, futures, speeders, trackers en turbo’s. WB handelt in AEX index maandopties.


1.8.1 Hefboomwerking: Het verschijnsel dat de winst of het verlies op een financieel contract (bijvoorbeeld optie of future) procentueel groot is in verhouding tot de investering. Met een geringe investering (optiepremie bij opties, initial margin bij futures) kunnen relatief grote winsten of verliezen ontstaan. De hefboom geeft aan hoeveel sneller de Turbo beweegt dan de onderliggende waarde.  Voorbeeld: een Turbo Long met een hefboom van 3,0 betekent dat een stijging van de onderliggende waarde van 2% resulteert in een waardestijging van de Turbo van (3,0 maal 2%) 6%. Een Turbo Short met een hefboom van 4,0 betekent dat een daling van de onderliggende waarde van 2% resulteert in een stijging van de waardestijging van de Turbo van (4,0 maal 2%) 8%. WB handelt sinds april 2016 niet (meer) in Turbo’s.1.8.2 Optie: Een overeenkomst tussen 2 partijen, waarbij de koper, tegen betaling van een premie aan de verkoper, van deze het recht verkrijgt om een bepaalde zaak tegen een vastgestelde prijs gedurende een bepaalde tijd van hem te kopen of aan hem te verkopen. (visie product met hefboom en met premie erosie). WB handelt in AEX maandindexopties.


1.8.3 Turbo Een turbo is een beursgenoteerd beleggingsinstrument om invulling te geven aan uw visie op de richting van de markt. (visie product met hefboom en zonder premie erosie). WB handelt sinds april 2016 niet (meer) in Turbo’s omdat onze visie gewijzigd. Een zijwaartse markt op korte termijn kan beter met opties worden benaderd.


1.9 Technische Analyse: Technische analyse op de aandelenmarkt is de studie van handelingen op de aandelenmarkt, vooral door middel van grafieken, met het doel toekomstige prijstrends te kunnen voorspellen. Basisprincipes: de markt verdisconteert geleidelijk alles, prijzen bewegen zich in trends, de geschiedenis herhaalt zich.


1.9.1 Indicator: Een indicator is een wiskundige afgeleide van de (koers)grafiek met als doel ondersteuning te bieden bij het bepalen van de juiste timing in prijstrends. WB maakt gebruik van meerdere indicatoren ter ondersteuning van haar beleggingsbeslissingen.


1.10 Website WB :De website https://weekendbeleggen.nl/ met inbegrip van alle overige huidige en toekomstige digitale producten en diensten van WB.


1.11 Abonnementsprijzen:  De prijs van het Abonnement als bedoeld in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden.


Artikel 2: Algemeen
De Algemene Voorwaarden Abonnementen zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Offertes van WB, alsmede op alle Abonnementsovereenkomsten die tussen WB en een Abonnee gesloten worden. Algemene voorwaarden van de Abonnee, of enige andere voorwaarden zijn niet van toepassing. Indien een Abonnementsovereenkomst wordt gesloten door twee of meer (rechts)personen, dan is ieder van hen hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verbintenissen die voortvloeien uit de Abonnementsovereenkomst.  Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WB is de Abonnee niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen uit de Abonnementsovereenkomst aan derden over te dragen.
WB is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden Abonnementen te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden Abonnementen zullen in plaats van onderhavige komen vanaf de datum van publicatie


.Artikel 3. Offertes, Aanbiedingen en prijzen
Artikel 3 Offertes, Aanbiedingen en prijzen  Alle Aanbiedingen en offertes van WB zijn altijd éénmalig, vrijblijvend en geldig gedurende de in die Aanbieding of Offerte vermelde termijn. Indien niet expliciet een termijn is genoemd, is de offerte of aanbieding geldig gedurende 14 dagen. Van Aanbiedingen kan slechts gebruik worden gemaakt indien de Abonnee gedurende drie maanden voorafgaand aan de betreffende Aanbieding geen Abonnee was van WB. De door WB vermelde Abonnementsprijzen zijn bij tabblad ‘lid worden’ inclusief omzetbelasting. WB is gerechtigd haar prijzen te verhogen. Prijsverhogingen gaan telkens in met ingang van de eerstvolgende nieuwe termijn van de Abonnementsovereenkomst. Elke verhoging van de Abonnementsprijzen zal onmiddellijk op https://weekendbeleggen.nl/ worden gepubliceerd. De Prijzen vermeld in Aanbiedingen en Offertes gelden niet voor de voortgezette Abonnementsovereenkomst, tenzij WB uitdrukkelijk anders heeft vermeld.


Artikel 4. aanvang en duur
Een Abonnementsovereenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging van de totstandkoming van de Abonnementsovereenkomst door WB en na betaling van de verschuldigde abonnementsprijs door Abonnee aan WB op de eerstvolgende vrijdag. Voor zover artikel 7:46d lid1 BW op de Abonnee overeenkomst tussen WB en de abonnee van toepassing zou zijn, kan in verband met de aard van de door WB aan de abonnee te leveren diensten door abonnee geen beroep worden gedaan op de in dit artikel vermelde bedenktijd. De Abonnementsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar ingeval van een jaarabonnement; de Abonnementsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van 6 maanden ingeval van een halfjaar abonnement. De Abonnementsovereenkomst eindigt bij het verstrijken van de overeengekomen termijn van rechtswege en zal stilzwijgend worden verlengd met telkens 6 maanden (bij halfjaar abonnement) tenzij Abonnee 1 maand voor einde Abonnement schriftelijk (mag per email) heeft aangegeven af te willen zien van voortzetting van het Abonnement.


Artikel 5 Betaling
Betaling dient plaats te hebben, binnen 14 dagen na factuurdatum en op de wijze die is aangegeven in de Aanbieding of de Offerte. Indien verschillende betalingsmogelijkheden worden geboden door WB zal betaling plaats hebben conform de keuzemogelijkheid die de Abonnee heeft verkozen. Het is de Abonnee, die ondernemer is in de zin van artikel 6:235 van het Burgerlijk Wetboek, uitdrukkelijk niet toegestaan de betaling van de Abonnementsprijs op te schorten dan wel met enig bedrag te verrekenen. WB zal niet in verzuim raken door de enkele late verzending van een factuur. Het enkele niet of later zenden van een factuur door WB impliceert geen afstand van het recht op betaling aan WB . De vordering verjaart alleen conform de wet.


Artikel 6. Incassokosten
Indien De Abonnee in verzuim is, komen alle kosten van gerechtelijke- en buitengerechtelijke incassering van het verschuldigde zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, voor rekening van de Abonnee. De buitengerechtelijke incassokosten worden geacht tenminste 15% van het factuurbedrag ex BTW te bedragen. Indien De Abonnee in verzuim is, is hij zonder nadere sommatie of ingebrekestelling een vertragingsrente verschuldigd aan WB van 1,5% per maand over de verschuldigde factuurbedragen inclusief BTW. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat het verzuim intreedt tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.


Artikel 7. Adres en bezorggegevens
De Abonnee draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan WB aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Abonnee redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Abonnementsovereenkomst, tijdig aan WB worden verstrekt. Het risico van de juistheid en volledigheid van de door de Abonnee verstrekte informatie komt volledig voor rekening en risico van de Abonnee.


Artikel 8 Levering
WB zal de grootst mogelijke zorg betrachten om voor tijdige en correcte levering zorg te dragen. WB behoudt zich het recht voor om op elke moment waarop zij dat wenst het product te wijzigen qua inhoud of verschijningsvorm, frequentie of distributiewijze. De Abonnee is gehouden op het moment van levering in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te reclameren. Klachten kunnen schriftelijk worden gemeld op wijze vermeld op de offerte of Aanbieding. WB besteedt de uiterste zorg aan de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, accuratesse en actualiteit van de door haar opgenomen informatie. Zij verstrekt echter geen enkele garantie met betrekking tot de inhoudelijke juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, actualiteit van die informatie.


Artikel 9 Website https://weekendbeleggen.nl/
9.1 Het recht om toegang te krijgen tot (de producten van) weekendbeleggen.nl en gebruik te maken van de op de website opgenomen informatie is hoogstpersoonlijk voor één gebruiker en kan niet aan derden worden overgedragen, in gebruik gegeven, verhuurd of op andere wijze aan derden afgestaan worden, dan wel met derden gedeeld worden. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder derden niet begrepen, natuurlijke personen die behoren tot de gezinskring/privé-huishouding van de Abonnee, die de website gebruiken voor persoonlijke niet commerciële doeleinden. Sommige diensten die verkrijgbaar zijn via https://weekendbeleggen.nl/ zijn niet bij de abonnementsprijs inbegrepen. Indien er aanvullende kosten verbonden zijn aan de gebruikmaking van een dienst, zal WB de kosten daarvan uitdrukkelijk vermelden bij de aanmelding voor die dienst.


9.2 WB kan haar inspanningsverbintenis ter zake van de internetdienst uitsluitend nakomen indien de Abonnee beschikt over de benodigde, geschikte computer- en randapparatuur en programmatuur. WB levert https://weekendbeleggen.nl/ of andere afgeleide producten in de staat waarin deze zich bevindt ten tijde van het gebruik door de Abonnee, mitsdien “met alle gebreken en indien beschikbaar”. Het risico ter zake van voldoende kwaliteit, prestaties en accuratesse, van verbindingen en opgehaalde informatie ligt bij de Abonnee. WB verleent geen enkele garantie met betrekking tot ongehinderd gebruik, afwezigheid van belemmeringen, afwezigheid van retentierechten, afwezigheid van inbreuk op intellectuele eigendommen van derden onafgebroken of foutloze toegang tot https://weekendbeleggen.nl/, noch enige andere garantie, die niet expliciet in deze Algemene Voorwaarden is opgenomen. WB zal de website met zorg onderhouden en beveiligen. Zij kan echter niet garanderen dat er op geen enkele wijze schade kan worden veroorzaakt aan hardware of software van de Abonnee door programmeringen van derden, die buiten de wil en de wetenschap van WB via het internet verspreid zijn. De Abonnee is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn hard- en software tegen de hiervoor bedoelde risico’s.


9.3 De Abonnee dient zich te onthouden van elk gebruik van https://weekendbeleggen.nl/dat onrechtmatig is of schadelijk voor de belangen van WB, leveranciers, service providers of andere gebruikers van https://weekendbeleggen.nl/. In het bijzonder zal de Abonnee https://weekendbeleggen.nl/ niet gebruiken op een wijze die WB of de daaraan gekoppelde netwerken zou kunnen uitschakelen, overbelasten, benadelen of die de gebruikerservaring van elke willekeurige gebruiker van https://weekendbeleggen.nl/ op negatieve wijze zou kunnen beïnvloeden. Behalve persoonlijk gebruik voor niet commerciële privédoeleinden is het zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WB, niet toegestaan om de inhoud van de website onder andere te vermenigvuldigen, te distribueren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden. De in deze informatie vermelde koersen gelden per de aangegeven datum en vormen geen garantie dat tegen deze koers transacties kunnen worden uitgevoerd. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts-) personen die toegang krijgen tot deze site. Alle privacygevoelige gegevens welke via de website beschikbaar zijn gesteld zullen worden behandeld in overeenstemming met de wet.


Artikel 10 Risico’s van beleggen
10.1 Beleggers worden erop gewezen dat aan beleggingen financiële risico’s verbonden zijn. Bij aandelen kunt u een deel van uw inleg verliezen, bij turbo’s (niet meer van toepassing) kunt u uw gehele inleg verliezen en bij opties kunt u zelfs meer dan uw inleg verliezen. Beleggers dienen zichzelf goed te oriënteren over de risico’s van beleggen. Beleggers zijn zelf verantwoordelijk voor zijn/haar (belegging)beslissingen. Bezoekers, lezers en abonnees van WB zijn zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop zij gebruik maken van de geboden informatie en de gepubliceerde beleggingsideeën. Informatie en ideeën zijn op geen enkele wijze een aanbieding of beleggingsadvies. Informatie en ideeën van WB zijn op geen enkele wijze een vervanging van deskundig advies. Bezoekers, lezers en abonnees worden geacht zelf te (laten) nagaan in hoeverre gepubliceerde beleggingsideeën waardevol zijn en passen binnen hun risicoprofiel en beleggingsdoelstellingen. Directeur en of medewerkers van WB kunnen van tijd tot tijd posities aanhouden in de gesignaleerde fondsen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.


10.2 WB is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen en/of schade aan de zijde van abonnees en bezoekers van de website https://weekendbeleggen.nl/ontstaan door het gebruik van de door WB op de website https://weekendbeleggen.nl/of in de wekelijkse mailing geplaatste tekst/informatie/beleggingsideeën. WB verschaft beleggingsinformatie in algemene zin. De inhoud van de website https://weekendbeleggen.nl/wordt uitsluitend ter informatie beschikbaar gesteld en vormt geen uitnodiging of aanbod tot het kopen of verkopen van concrete financiële producten bij concrete aanbieders. WB is geen aanbieder van effecten, opties, turbo’s of andere financiële producten. WB ontvangt geen vergoeding van de door haar gesignaleerde fondsen en onderhoudt geen enkele relatie met de door haar gesignaleerde fondsen. WB onderhoudt geen relatie met welke concrete aanbieder dan ook. WB is geen tussenpersoon of bemiddelaar tussen Abonnee en aanbieder. Abonnee is vrij om zelf te bepalen met welke aanbieder een effectenovereenkomst wordt afgesloten. De Abonnee handelt zelfstandig met de concrete aanbieder van effecten, opties, turbo’s of andere financiële producten geheel naar eigen keuze van Abonnee.


10.3 WB is een signaalaanbieder. Abonnees zijn zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen beleggingsbeslissingen. WB vergoedt geen verliezen en Abonnee draagt geen winsten over aan WB.


10.4 WB is voor haar beleggingsinformatie afhankelijk van derden. WB baseert haar beleggingsinformatie op de indicator welke voor WB beschikbaar is in het professioneel technisch analyse pakket WallStreetPro (Keyword Delft). Om te kunnen functioneren heeft de indicator koersgegevens nodig. WB is voor deze koersgegevens afhankelijk van de Lenz en Partner koersinformatie welke door WB automatisch wordt gedownload in het professioneel technische analyse software pakket WallStreetPro.
WB kan niet aansprakelijk worden gesteld door Abonnee vanwege ontbrekende of onjuiste koersgegevens van Lenz en Partner door welke oorzaak dan ook.


10.5. WB maakt gebruik van een Excelsheet (WeekendBeleggers dashboard genoemd) waarbij koersinformatie van o.a. iex.nl (VWD groep), belegger.nl en investing.com. Koersen worden ingeladen van een open web source. WB kan niet aansprakelijk worden gesteld door Abonnee vanwege ontbrekende of onjuiste koersgegevens van deze open source door welke oorzaak dan ook.


Artikel 11 Geschillen
Op geschillen die ontstaan betreffende (de inhoud van) de website https://weekendbeleggen.nl/de door WB al dan niet via de website https://weekendbeleggen.nl gegeven beleggingssignalen en de overeenkomsten tussen WB en haar Abonnees is het Nederlandse rechts van toepassing. De bevoegde rechter van de plaats van vestiging van WB is in eerste instantie exclusief bevoegd om van deze geschillen kennis te nemen.


Artikel 12 Privacy Policy
Voor de Privacy bijlage wordt verwezen naar https://weekendbeleggen.nl/privacy-policy/


 (laatste update 23 december  2022)


© 2007-2024 Weekendbeleggers B.V.
Alle rechten voorbehouden